Europa

Europejski nakaz zapłaty, czyli jak działa windykacja międzynarodowa

W obrocie gospodarczym istnieją zarówno transakcje z podmiotami krajowymi, jak i z zagranicznymi. Każdy rodzaj transakcji wiąże się z ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z umowy. Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy to zagraniczny kontrahent nie przestrzega warunków umowy? Czy istnieje możliwość bezspornego dochodzenia roszczeń?

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty wydawany jest w formie orzeczenia sądowego w skali krajów Unii Europejskiej. Nakaz ten pozwala na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta bez konieczności stwierdzania wykonalności. Postępowanie to uregulowane jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Przepisy te określają niezależną procedurę, polegającą na dochodzeniu roszczeń w sposób pozwalający na uniknięcie postępowania sądowego. Europejski nakaz zapłaty dotyczy transgranicznych spraw cywilnych i handlowych.

Zalety europejskiego nakazu zapłaty

Procedura ta ma uproszczony charakter. Postępowanie jest przyspieszone, a poniesione koszty są niższe w porównaniu do alternatywnych metod dochodzenia należności. Procedura oparta jest na standardowych formularzach. Aby wszcząć postępowanie należy wypełnić odpowiedni formularz określając w nim strony, charakter i kwotę roszczenia. Po dokonaniu formalności, pozew jest analizowany przez sąd, który nie ocenia jednak dowodów sprawy. Jeśli sąd nie wniesie żadnych zastrzeżeń dotyczących błędów lub braków – sąd wydaje europejski nakaz zapłaty. Pozwany musi z kolei spłacić zadłużenie lub zgłosić sprzeciw w terminie 30 dni.

Europejskie przepisy są dość skomplikowane, dlatego najpierw radzimy załatwić sprawę polubownie. W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *