Nowe technologie ułatwiają windykację

Windykacja należności to często długotrwały i skomplikowany proces. Wielu dłużników na różne sposoby unika spłaty zadłużenia. W związku z tym, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną. W wykonywaniu zadań windykatorów pomocne okazują się nowoczesne technologie.

Sytuacja przedsiębiorstw

Szacuje się, że około 84% polskich przedsiębiorstw ma problemy z egzekwowaniem należności. Częstą decyzją podejmowaną przez przedsiębiorców jest więc zatrudnienie specjalistów, tj. współpraca z firmą windykacyjną. Wykorzystując takie narzędzia jak połączenia telefoniczne i wysyłanie maili, firmy te tracą około 60% swojego czasu. Statystyki wskazują, że na dziesięć wykonanych połączeń udają się jedynie dwa. Dłużnicy unikają kontaktu, nie odbierają maili ani telefonów. Częstym zjawiskiem jest również zmiana numeru telefonu i wyłączona poczta głosowa.

Nowoczesne technologie

W tej sytuacji pomocne okazują się nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Dzięki nim możliwy jest wzrost efektywności odzyskiwania zaległości od dłużników. Dobrym przykładem takie programu jest system do polubownej windykacji PREMON. Wykorzystanie tych narzędzi ma na celu zautomatyzowanie codziennych czynności, aby nie marnować na nie zbyt wiele czasu. Do przykładowych rozwiązań można zaliczyć platformę komunikacyjną wybierającą numery telefonów i informującą o nawiązaniu połączenia z dłużnikiem. Platforma ta ma również inne funkcje, np. kalendarz przypominający o konieczności skontaktowania się z daną osobą. Kolejną przydatną technologią są bazy danych dłużników. Dzięki nim windykator ma szybki dostęp do wszelkich niezbędnych informacji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań może skrócić czas windykacji należności nawet o 40%.

Jak działa firma windykacyjna?

Celem działalności firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem i odzyskanie należności. Zadaniem windykatora jest więc kontaktowanie się z dłużnikiem oraz negocjowanie warunków spłaty długu. Jak działają firmy windykacyjne i jakie są ich prawa?

Firma windykacyjna

Firmy windykacyjne powstały, aby pomagać wierzycielom w odzyskiwaniu należności od dłużników. Pracownik takiej firmy działa w imieniu wierzyciela. Celem jego działania jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem i ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia. Firma ta może również działać we własnym imieniu. Taka sytuacja ma miejsce po podpisaniu cesji wierzytelności.

Windykacja należności

Wyróżnia się windykację sądową i pozasądową. Windykacja sądowa prowadzona jest przez komorników. Firmy windykacyjne zajmują się jedynie pozasądowym dochodzeniem należności. Tego rodzaju firmy są podmiotami gospodarczymi, podlegającymi wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Jak działa firma windykacyjna?

Działalność windykatora jest w pewien sposób uschematyzowana. Pierwszym krokiem, jaki podejmuje windykator jest oczywiście sprawdzenie danej wierzytelności pod kątem jej istnienia. Kolejnym krokiem jest kontakt z dłużnikiem i wysłanie wezwania do zapłaty. Wezwanie to musi zawierać dokładne wskazanie tytułu, kwoty, podstawy prawnej zadłużenia oraz terminu zapłaty i numeru konta bankowego. Firmy windykacyjne często podejmują współpracę z biurami informacji gospodarczej. Należy pamiętać, że firmy te nie posiadają uprawnień takich jak sąd, policja czy komornik. Zadaniem firm windykacyjnych jest polubowne dochodzenie należności. Działalność ta powinna opierać się na zasadach prawa i dobrych obyczajach.

Sprawy sądowe i komornicze są drogie, więc może lepiej w pierwszej kolejności spróbować się dogadać? W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.

Dlaczego warto monitorować płatności od kontrahentów i klientów

Podstawą utrzymania każdej firmy są płatności za wykonane zamówienia. Niestety wielu przedsiębiorców, w szczególności wykonujących wiele drobnych zleceń nie kontroluje w odpowiedni sposób tego czy otrzymali zapłatę od klienta. To bardzo poważny błąd, który w najgorszym wypadku poprzez utratę płynności może doprowadzić nawet do zakończenia działalności.

Zapłata za wykonanie zamówienia

Każdy przedsiębiorca za wykonanie zlecenia zgodnie z umową powinien otrzymać ustaloną wcześniej z zamawiającym zapłatę. Niestety bardzo często zdarza się tak, że klient nie chce lub nie może zapłacić za zamówienie. Bardzo ważną kwestią jest kontrolowanie wszystkich otrzymywanych od klientów płatności. Wielu przedsiębiorców otrzymujących liczne wpłaty na rachunek niewystarczająco dokładnie kontroluje swoje finanse. Może to doprowadzić do powstania dużych zaległości w płatnościach, co z kolei niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Klient nie płaci za zamówienie

Kiedy przedsiębiorca zorientuje się, że nie otrzymał zapłaty za zrealizowane zamówienie powinien jak najszybciej przypomnieć się klientowi i poprosić o zapłatę. Jeżeli ta forma przypomnienia nie pomoże bardzo ważnym jest, aby wysłać do klienta oficjalne wezwanie do zapłaty. Jest to bardzo ważny dokument, który przyda się podczas ewentualnego dochodzenia swoich praw przed sądem. Na szczęście większość tego typu spraw to efekt pomyłki lub przeoczenia i całość zazwyczaj kończy się na telefonicznym przypomnieniu się klientowi. W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.

Europa

Europejski nakaz zapłaty, czyli jak działa windykacja międzynarodowa

W obrocie gospodarczym istnieją zarówno transakcje z podmiotami krajowymi, jak i z zagranicznymi. Każdy rodzaj transakcji wiąże się z ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z umowy. Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy to zagraniczny kontrahent nie przestrzega warunków umowy? Czy istnieje możliwość bezspornego dochodzenia roszczeń?

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty wydawany jest w formie orzeczenia sądowego w skali krajów Unii Europejskiej. Nakaz ten pozwala na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta bez konieczności stwierdzania wykonalności. Postępowanie to uregulowane jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Przepisy te określają niezależną procedurę, polegającą na dochodzeniu roszczeń w sposób pozwalający na uniknięcie postępowania sądowego. Europejski nakaz zapłaty dotyczy transgranicznych spraw cywilnych i handlowych.

Zalety europejskiego nakazu zapłaty

Procedura ta ma uproszczony charakter. Postępowanie jest przyspieszone, a poniesione koszty są niższe w porównaniu do alternatywnych metod dochodzenia należności. Procedura oparta jest na standardowych formularzach. Aby wszcząć postępowanie należy wypełnić odpowiedni formularz określając w nim strony, charakter i kwotę roszczenia. Po dokonaniu formalności, pozew jest analizowany przez sąd, który nie ocenia jednak dowodów sprawy. Jeśli sąd nie wniesie żadnych zastrzeżeń dotyczących błędów lub braków – sąd wydaje europejski nakaz zapłaty. Pozwany musi z kolei spłacić zadłużenie lub zgłosić sprzeciw w terminie 30 dni.

Europejskie przepisy są dość skomplikowane, dlatego najpierw radzimy załatwić sprawę polubownie. W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.